• E-learningový kurz „Technické inovace v optice“, slouží účastníkům k postupnému získání a pochopení potřebných teoretických znalostí v těchto tematických celcích:

  1. Technická přípravy výroby
  2. Výroba optických dílů s vysokou přesností tvarů
  3. Měření a korekce leštěných optických ploch za použití technologií ASI/QED.

  E-learningový kurz je součástí uceleného nového vzdělávacího programu „Technické inovace v optice“, jehož cílem je vybavit účastníky potřebnými znalostmi a dovednostmi k úspěšnému zvládnutí práce se špičkovými stroji a technologiemi - samostatné práce na CNC strojích pro výrobu optických dílů s vysokou přesností tvarů a pro měření a korekce leštěných optických ploch za použití technologií ASI/QED.

  PROFIL ABSOLVENTA

  Absolvent programu dalšího vzdělávání „Technické inovace v optice“ je připraven na výkon pracovních pozic optik při výrobě optických dílů s vysokou přesností tvarů a dále při měření a korekci leštěných optických ploch za použití technologií ASI/QED.

   

  ORGANIZACE VÝUKY

  Výuka programu „Technické inovace v optice“ je realizována kombinovanou formou, která zahrnuje prezenční studium teorie, samostudium formou e-learningu a praktický nácvik, na který je kladen největší důraz. Výuka probíhá v odborných učebnách, dílnách, a na pracovištích společnosti Meopta – optika, s.r.o., která disponuje příslušnými špičkovými stroji a technologiemi.

  E-learningová část výuky umožňuje účastníkům distanční formou postupně získávat hlubší teoretické poznatky k 3 samostatným tematickým celkům programu a to s ohledem na jejich časové možnosti a úroveň vstupních znalostí. Získané teoretické znalosti tvoří základ pro úspěšné osvojení si dovedností v praktické části výuky.

  VSTUPNÍ POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY

  Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním v oboru Optik, příbuzném oboru a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat novou nebo si doplnit stávající kvalifikaci. 

Skip Navigation

Navigation